Zwroty i reklamacje

Informacja przedsiębiorcy KERMITCLOUDS LTD
skierowana do konsumenta
o prawie odstąpienia od umowy

do 14 dni od otrzymania towaru.

Działając jako przedsiębiorca KERMITCLOUDS LTD, z siedzibą przy:13 High Birch Court 79 Park Road, New Barnet, Barnet, England, EN4 9QG, który świadczy usługi, zawierając z konsumentami umowy na odległość bądź poza siedzibą przedsiębiorcy, realizujemy niniejszym obowiązek wynikający z art. 12 ust. 1 pkt 9–11 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.).

Informujemy, że przysługuje Panu(i) prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni, od dnia jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację o chęci odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, czyli przed upływem 14 dni.Odstąpienie od umowy

W celu skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, musi Pan(i) poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (np. e-mailem), zawierając w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy m.in.: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz wolę odstąpienia od umowy.

W tym celu, może Pan(i) skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, załączonego do niniejszego pisma. Formularz ma na celu ułatwić Panu(i) skorzystanie z Pana(i) prawa, a więc skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Może Pan(i) bowiem sformułować swoją wolę odstąpienia od umowy własnymi słowami, bez obowiązku skorzystania z formularza.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Panu(i) wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Pana(ią) sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Pana(i) decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.


Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana(ią) użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wyraził(a) Pan(i) wolę, aby zwrot nastąpił w inny sposób. W każdym przypadku, nie poniesie Pan(i) żadnych opłat, w związku z odstąpieniem od umowy.

Informujemy, że zwrot płatności zostaje wstrzymany do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Odbiór rzeczy i koszty wysyłki

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie, nie później niż 14 dni, od dnia, w którym poinformował(a) nas Pan(i) o odstąpieniu od zawartej z nami umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeśle Pan(i) rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odbiór rzeczy odbędzie się na nasz koszt. W tym celu należy się z nami skontaktować.

Wyjaśniamy również, że może Pan(i) zostać pociągnięty(a) do odpowiedzialności jedynie w razie zmniejszenia się wartości rzeczy, wynikającego z korzystania z niej, w sposób inny, niż było to konieczne, ze względu na charakter, cechy i funkcjonowanie rzeczy.

 

 


Załącznik 1: Formularz odstąpienia przez konsumenta od zawartej umowy


Miasto: ___________, dnia: __________ r.

Konsument:

Imię i nazwisko: ________________

Adres: ________________

E-mail: ________________

Tel: ________________

Przedsiębiorca:

Nazwa: KERMITCLOUDS LTD

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA
OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług zawartej dnia _______________ r., polegającej na:


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.

 
Z wyrazami szacunku,

 __________________

(własnoręczny podpis Konsumenta)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium